telefón

vyhľadávanie


menu

Čakajte, odosielam...

GDPR

Zásady ochrany súkromia

Spoločnosť ADRIA GOLD, sro, U Dvora 210, Nivnice (ďalej len "spoločnosť") pri svojej činnosti dodržuje všetky zásady ochrany osobných údajov tak, ako vyplývajú z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb. Hlavným cieľom Spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov je zabezpečenie súdržnosti a vysokej úrovne ochrany fyzických osôb, našich obchodných partnerov tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

Za týmto účelom uskutočnila Spoločnosť rozsiahly interný audit, na základe ktorého implementovala vhodné praktické opatrenia smerujúce k ešte väčšej ochrane osobných údajov zákazníkov, fyzických osôb.

Spoločnosť výslovne prehlasuje, že všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu Spoločnosti a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru, ďalší výnimkou sú situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru.

Pri našej obchodnej činnosti sme pripravení vždy a predovšetkým obhajovať záujmy našich zákazníkov a obchodných partnerov tak, aby nedochádzalo k zásahom do ich práv, a to najmä v oblasti ochrany osobných údajov, najmä dodržiavame zásady transparentnosti a korektnosti spracovanie. Vždy dbáme o to, aby zostala zachovaná všetky práva našich zákazníkov ako subjektu údajov (vrátane práva byť informovaný, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, na vymazanie, na obmedzené spracovanie, právo na prenosnosť údajov, právo namietať či právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovanie).

  • PRÁVO NA PRÍSTUP k Osobným údajom. Dotknutá osoba môže u Spoločnosti kedykoľvek požiadať o potvrdenie Spoločnosti, či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, prípadne či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie. Ak sú Osobné údaje spracovávané, potom za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané a či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku. Ďalej môže Subjekt údajov žiadať o oznámení, odkiaľ Osobné údaje Spoločnosť získala. Dotknutá osoba má právo získať kópiu svojich osobných údajov.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže požiadať Spoločnosť o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné a neúplné.
  • PRÁVO NA VYMAZANIE Osobných údajov znamená, že Spoločnosť musí vymazať Osobné údaje Subjektu údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, ak Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie, ak Subjekt údajov vznesie námietky proti spracovanie a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo ak je spracovanie alebo je vymazanie uložený zákonom
  • PRÁVO NA OBMEDZENIA spracovanie Osobných údajov znamená, že ak Subjekt údajov podá žiadosť, ktorá vyvolá sporné otázky ohľadom spracovania jeho Osobných údajov (napr. Sporná presnosť, sporný účel či dôvod spracovanie), Spoločnosť môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené výslovným súhlasom Subjektu údajov či z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
  • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ údajov znamená, že má Subjekt údajov právo získať svoje Osobné údaje, ktoré Spoločnosti poskytol so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a, ak je to technicky možné, má právo , aby Spoločnosť tieto údaje odovzdala inému správcovi.
  • PRÁVO NAMIETAŤ proti spravovaní Osobných údajov znamená, že Subjekt údajov smie u Spoločnosti podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov. Po vznesení námietky nesmie Spoločnosť Osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Subjektu údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo konkrétneho uplatnenia práva nás kontaktujte na tomto emailu trtkova@adriagold.cz alebo písomne na adrese sídla Spoločnosti. Obratom vám pošleme formulár, v ktorom opíšete, čo presne vás zaujíma. Spoločnosť má potom 30 dní na vyjadrenie.

V Nivnici dne 17. 5. 2018

Za správcu osobných údajov - spoločnosť ADRIA GOLD, s.r.o. Bc. Marie Trtková, poverená agendou GDPR

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADRIA GOLD, s.r.o.
IČ: 255 32 766, so sídlom Nivnice, U Dvora 210, PSČ 687 51

I. Úvodné ustanovenia

1. Rozsah všeobecných obchodných podmienok

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou ADRIA GOLD, s.r.o. a druhými stranami.
1.2. Jednotlivé ustanovenia zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou ADRIA GOLD, s.r.o. a druhými stranami majú prednosť pred týmito VOP. Uzatvorením zmluvy odkazujúce na VOP je všetky zmluvné strany považujú za neoddeliteľnú súčasť uzatváranej zmluvy.

II. Ustanovenia týkajúce sa kúpnych zmlúv

2. Uzatvorenie zmluvy

2.1. Zmluvy sa uzatvárajú buď na základe kúpnych zmlúv, alebo záväzných objednávok kupujúceho adresovaných spoločnosti ADRIA GOLD, s.r.o. (Ďalej len "predávajúci")
v prevádzke predávajúceho,
- telefonicky,
- písomne zaslaných poštou, emailom alebo faxom
- v elektronickej forme na www.adriagold.cz a zaslaných emailom, poštou alebo faxom
- ústne s obchodným zástupcom
2.2. Záväzná objednávka kupujúceho musí obsahovať:
- identifikačné údaje kupujúceho (meno a priezvisko / obchodné meno, bydlisko / sídlo / miesto podnikania, rodné číslo / IČO, príp. DIČ), adresu miesta dodania tovaru, kontaktný telefón a email kupujúceho,
- presnú špecifikáciu druhu a množstva objednávaného tovaru,
- termín dodania tovaru
- spôsob dodania tovaru,
- spôsob úhrady,
- dátum objednania
Pri absencii vyššie uvedených údajov nemusí byť objednávka zo strany predávajúceho prijatá.
2.3 V prípade, že predávajúci nebude schopný záväznú objednávku kupujúceho sčasti alebo úplne splniť, platí, že zmluva je uzavretá v rozsahu časti objednávky, u ktorej došlo k zhode. To sa týka najmä situácií, keď sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo je momentálne vypredaný. Predávajúci v týchto prípadoch kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe pri vybavení časti objednávky, u ktorej nedošlo k zhode, spravidla s možnosťou nahradiť tovaru podobným, popr. ho nedodať vôbec.
2.4 Kupujúci je oprávnený záväznú objednávku stornovať len so súhlasom predávajúceho, a to len vtedy, ak už nedošlo k vychystanie objednaného tovaru a jeho naloženie na expedičné vozy predávajúceho, alebo odovzdanie objednaného tovaru dopravcovi či jeho príprave na expedíciu, ak si kupujúci zaistil vlastnú dopravu. V opačnom prípade je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s poskytovaním plnenia.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Povinnosťou predávajúceho je dodať objednaný tovar riadne a včas v súlade s prijatou záväznou objednávkou v dohodnutom mieste plnenia.
3.2. Povinnosťou kupujúceho je objednaný tovar riadne prevziať, prevzatie písomne potvrdiť na dodacom liste alebo inom predajnom doklade predávajúceho a v termíne splatnosti zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok.

4. Cena

4.1. Kúpna cena tovaru dodávaného kupujúcemu v súlade so zmluvou je stanovená na základe cenníkov / cien predávajúceho platných v čase objednania tovaru. Je povinnosťou kupujúceho zoznámiť sa s platnými cenníkmi / cenami predávajúceho dostupnými v prevádzke predávajúceho alebo u obchodných zástupcov. V podrobnostiach platí dohoda zmluvných strán s obchodným zástupcom, keď kupujúci s takto určenou kúpnou cenou bez výhrad súhlasí. Kupujúci je uzrozumený s tým, že vzhľadom na charakter a povahe tovaru, ktorý je v ponuke predávajúceho (potraviny), dochádza k častej úprave a zmene predajných cien v závislosti od vývoja dodávateľských cien potravín na trhu.
4.2. V kúpnej cene nie je zahrnuté DPH, náklady na dopravu ani ďalšie možné náklady. Cena za takéto položky je stanovená individuálne predávajúcim alebo dohodou zmluvných strán.
4.3. Čo sa týka ponuky predávajúceho v segmente cukrárskych zmrzlín, mrazených krémov a točené zmrzliny platí, že ak by došlo k zmene cenníkov s ohľadom na zmenu výrobných a distribučných nákladov v súvislosti so zvýšením cien vstupných surovín, energií a materiálu atď., Predávajúci zmeny bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu. Predávajúci je povinný aktualizované ceny tovaru prerokovať a predložiť kupujúcemu v dostatočnom predstihu. V prípade nesúhlasu kupujúceho s novým cenníkom je kupujúci oprávnený zmluvu vypovedať do 10 dní od obdržania nového cenníka.

5. Platobné podmienky a prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci

5.1. Kupujúci hradí platbu v hotovosti, na dobierku alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa dátumu splatnosti uvedeného na predajnom doklade, ktorý je zaslaný spolu s tovarom, eventuálne emailom alebo poštou Ak nie je spôsob platenia medzi stranami dopredu dohodnutý, určí tento spôsob predávajúci a vyznačí ho na predajnom doklade.
5.2. Faktúra obsahuje náležitosti v súlade s platnými právnymi predpismi.
5.3. Za vykonanú úhradu sa považuje až jej pripísania na bankový účet predávajúceho.
5.4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny.
5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo je mu toto prevzatie umožnené predávajúcim. Ak je tovar doručovaný prostredníctvom dopravcu, tak v čase, keď predávajúci odovzdá tento tovar prvému dopravcovi.

6. Dodanie tovaru

6.1. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar spravidla do 72 hodín od prijatia záväznej objednávky, príp. záleží na dohode zmluvných strán
6.2. V prípade, že objednaný tovar nebude mať predávajúci na sklade, upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho a zároveň mu oznámi predpokladaný termín dodania tovaru. Pokiaľ kupujúci nevznesie bez zbytočného odkladu po obdržaní tohto vyrozumenia námietky proti poskytnutému predpokladanému termínu dodania, platí, že s takým termínom dodania súhlasí.
6.3. Miestom dodania tovaru je skladovacia rampa alebo iné miesto na prevádzke kupujúceho, pokiaľ nie je zmluvou stanovené inak.
6.4. Za okamih dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre kupujúceho alebo okamih, kedy si kupujúci prevzal tovar na svojej prevádzke, v sídle alebo prevádzke predávajúceho alebo keď mu bolo toto prevzatie umožnené predávajúcim.
6.5. Kupujúci je povinný prevziať aj čiastkové dodávky tovaru. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
6.6. V prípade, že si tovar preberá priamo kupujúci v sídle či prevádzke predávajúceho, potvrdzuje jeho prevzatí na dodacom liste alebo predajným doklad jeho podpísaním oprávnenou osobou a odtlačkom pečiatky kupujúceho. Všetky prípadné zmeny v dodacom liste je kupujúci taktiež povinný potvrdiť.
6.7. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa ust. § 427 ods. 1 a 2 ObchZ:
- pri prevzatí tovaru priamo v prevádzke predávajúceho ihneď po prevzatí tovaru,
- pri odoslaní tovaru ihneď po odovzdaní dopravcovi.
Prípadne vady zistené pri vynaložení starostlivosti riadneho hospodára je kupujúci povinný oznámiť písomne predávajúcemu bez zbytočného odkladu po takejto prehliadke, k neskôr zisteným alebo oznámeným zjavným chybám nebude prihliadať.

6.8. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom dopravcu je kupujúci povinný pred písomným potvrdením prevzatia tohto tovaru skontrolovať údaje uvedené na dodacom liste / prepravnom liste / predajnom doklade. Ak tieto nesúhlasia so skutočnosťou, je porušený či inak znehodnotený originálny obal, nesúhlasí počet balíkov, zásielka je poškodená atď., Je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť
- na prepravný list dopravcu, prípadne prevzatí tovaru ako celok odmietnuť a prepravný list spolu s vodičom podpísať alebo
- na reklamačný protokol a tento spolu s vodičom kupujúceho podpísať
- u externého dopravcu uviesť nezhody a závady do prepravného listu, prípadne spísať reklamačný protokol, a spolu s vodičom ho podpísať Potom v lehote bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti písomne informovať predávajúceho.
Pokiaľ nebude kupujúci postupovať v súlade s čl. 6. 7. a 6. 8. VOP, na neskoršie zjavné vady tovaru nebude braný predávajúcim ohľad.

7. Sankcie

7.1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z celkovej dlžnej sumy od prvého dňa omeškania do zaplatenia.
7.2. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou záväzkov voči predávajúcemu dlhšieho ako 30 dní alebo bude podaný návrh na začatie konkurzného konania na majetok kupujúceho alebo bude kupujúci v likvidácii, je predávajúci oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť. Všetky pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu sa stávajú splatnými ku dňu odstúpenia od zmluvy.
7.3. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu tým vznikne.

8. Ukončenie kúpnej zmluvy

8.1. Zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou môže skončiť za nižšie uvedených podmienok dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.
8.2. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah založený touto zmluvou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v priebehu ktorého bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
8.3. V prípade podstatného porušenia povinností kúpnej zmluvy kupujúcim môže predávajúci od zmluvy okamžite odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúceho. Za podstatné porušenie zmluvy sa pre účely zmluvy rozumie na strane kupujúceho najmä
ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny o viac ako 30 dní alebo
ak kupujúci vstúpi do likvidácie alebo sa začne s kupujúcim konkurzné konanie,
8.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je v prípade omeškania s platením kúpnej ceny alebo pri porušení akejkoľvek inej povinnosti ustanovenej kúpnou zmluvou oprávnený od zmluvy bez predchádzajúcej výzvy odstúpiť.

III. Ustanovenia týkajúce sa nájomných zmlúv

9. Vznik nájomného vzťahu

9.1. Nájomný vzťah vzniká na základe nájomnej zmluvy medzi spoločnosťou ADRIA GOLD, s.r.o. (Ďalej len "prenajímateľ") a druhými stranami (ďalej len "nájomca").
9.2. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu za odplatu nájomcovi do užívania, nájomca ho do užívania prijíma a zaväzuje sa za neho zaplatiť prenajímateľovi odplatu.
9.3. Nájomca, ktorým je fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, predkladá pri uzatváraní nájomnej zmluvy výpis zo živnostenského registra a svoj občiansky preukaz. Za nájomcu, ktorým je právnická osoba, predkladá osoba oprávnená konať za nájomcu výpis z obchodného registra právnickej osoby, ktorý však nesmie byť starší jedného mesiaca, svoj občiansky preukaz a notársky overenú plnú moc, ak na jej základe koná za právnickú osobu. Nájomca si je vedomý svojej povinnosti poskytnuté údaje priebežne aktualizovať a prenajímateľ je oprávnený si zaobstarať kópie nájomcom predkladaných listín.
9.4. Odovzdaný a užívaný predmet nájmu je po celú dobu užívania vlastníctvom prenajímateľa. Nebezpečenstvo škody za odovzdané veci prechádza na nájomcu dňom podpísania nájomnej zmluvy a prevzatím zapožičaného zariadenia nájomcom.

10. Poškodenie pri prevzatí predmetu nájmu

10.1. Všetka prípadné poškodenia predmetu nájmu iným spôsobom vydávané prenajímateľom nájomcovi do dočasného užívania, musia byť nájomcom uplatnené najneskôr v čase prevzatia nájmu a zaznamenané na preberacom protokole, na ktorom nájomca potvrdzuje jeho prevzatí.

11. Nájomná doba

11.1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu na dobu dohodnutú v nájomnej zmluve, v ostatných prípadoch na dobu neurčitú.
11.2. V prípade, že je nájomný vzťah dohodnutý v nájomnej zmluve na dobu určitú, môže byť predĺžený písomným dodatkom k nájomnej zmluve.
11.3. Nájomca je povinný prevziať predmet nájmu dňom podpisu nájomnej zmluvy, inak na výzvu prenajímateľa. Nájomca potvrdí prevzatie predmetu nájmu podpisom odovzdávacieho protokolu.

12. Podmienky užívania predmetu nájmu

12.1. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla žiadna škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu a podmienky a odporúčania stanovené prenajímateľom. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu proti odcudzeniu, zneužitiu alebo poškodeniu. Porušením niektorých z týchto povinností je považované za podstatné porušenie zmluvy o prenájme.
12.2. Nájomca nesmie prenechávať užívanie predmetu nájmu tretej osobe a vykonávať na ňom zmeny a úpravy bez písomného súhlasu prenajímateľa.
12.3. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi všetky poruchy či závady, ktoré sa na predmete nájmu prejavia počas užívania a vyžadujú opravu a to ihneď po ich zistení. Ak nájomca túto povinnosť nesplní, zodpovedá prenajímateľovi v plnom rozsahu za škodu tým spôsobenú na predmete nájmu.
12.4. Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude používať výhradne na účel, na ktorý je určený, v súlade s pokynmi prenajímateľa, ktoré mu prenajímateľ pri odovzdaní oznámi, a ďalej v súlade s nájomnou zmluvou, čím vzniká aj záväzok nájomcu vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi najneskôr ku dňu skončenia dohodnutého nájmu, a to v riadnom stave.
12.5. Nájomca nezodpovedá za opotrebenie predmetu nájmu používaním, ktoré vyplývajú z bežného časového opotrebovania, ak bol predmet nájmu používaný podľa pokynov prenajímateľa a prevádzkových nariadenia daných výrobcom.
12.6. Nájomca nesmie dať predmet nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa do podnájmu a nesmie ho užívať na iné účely, než je stanovené výrobcom a nájomnou zmluvou.
12.7. Nájomca ďalej zabezpečí riadnu údržbu predmetu nájmu na svoj náklad podľa odovzdaných pokynov prenajímateľa a obsluhu predmetu nájmu preškolí, ďalej zaistí technické a hygienické predpoklady pre inštaláciu predmetu nájmu.
12.8. Prenajímateľ môže po predchádzajúcej výzve nájomcu navštíviť a skontrolovať stav predmetu nájmu a zaobchádzanie s ním, pričom nájomca je povinný toto umožniť.
12.9. Prenajímateľ je povinný odovzdať predmet nájmu v takom stave, ktorý nebude brániť jeho bezproblémovému užívania a funkčnosti.
12.10. Ak nájomca odovzdá predmet nájmu akýmkoľvek spôsobom poškodený, je predávajúci oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 5000 Kč
12.11. Najneskôr ku dňu zániku práva užívať predmet nájmu je nájomca povinný ho vrátiť do prevádzkarne prenajímateľa.
12.12. Písomnosti doručované prenajímateľom nájomcovi budú doručované na adresu jeho prevádzky. V prípade, že si nájomca písomnosť na tejto adrese neprevezme, považuje sa písomnosť za doručenú piatym dňom po jej odoslaní.

13. Nájomné

13.1. Nájomné je určené individuálne, a to dohodou zmluvných strán v nájomnej zmluve.
13.2. K nájomnému bude ďalej účtovaná daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške.
13.3. Každý kalendárny rok nájmu dojednaný podľa tejto zmluvy sa považuje podľa § 21 ods. 10 zákona o DPH za čiastkové plnenie, tj. Prevod práv vzniká opakovane vždy k poslednému dňu kalendárneho roka, v ktorom nájom trvá, resp. k poslednému dňu trvania nájomného vzťahu, ak nájom skončí skôr ako k 31.12. Nájomné vrátane DPH za kalendárny rok bude fakturované a jeho splatnosť je vždy k 15. dňu nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola vystavená faktúra.
13.4. Nájomca je povinný hradiť nájomné aj za dobu, keď je v omeškaní s prevzatím predmetu nájmu.

14. Sankcie

14.1. V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
14.2. Pre prípad omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu najneskôr ku dňu zániku práva ho užívať je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000, - Sk za každý, aj začatý deň omeškania.
14.3. Penále ustanovené v čl. 13 týchto VOP nie je dotknuté prenajímateľove právo na náhradu škody.
    
15. Ukončenie nájomnej zmluvy

15.1. Zmluvný vzťah založený nájomnou zmluvou môže skončiť za nižšie uvedených podmienok dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy.
15.2. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah založený touto zmluvou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v priebehu ktorého bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
15.3. V prípade podstatného porušenia povinností nájomnej zmluvy nájomcom môže prenajímateľ od zmluvy okamžite odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom nasledujúcim po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy nájomcovi. Za podstatné porušenie zmluvy sa pre účely zmluvy rozumie na strane nájomcu najmä akékoľvek, a to aj jednorazové porušenie ustanovení v čl. 12. tejto zmluvy alebo ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny o viac ako 30 dní alebo ak sa nájomca dostane do omeškania s úhradou nájomného o viac ako 30 dní alebo ak nájomca neodoberá od prenajímateľa žiadny tovar viac ako 30 dní alebo neplní svoj odberový záväzok uvedený v nájomnej zmluve ak nájomca vstúpi do likvidácie alebo sa začne s nájomcom konkurzné konanie,
15.4. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je v prípade omeškania s platením nájomného alebo pri porušení akejkoľvek inej povinnosti ustanovenej nájomnou zmluvou oprávnený od zmluvy bez predchádzajúcej výzvy odstúpiť a predmet nájmu okamžite odobrať alebo poveriť jej vyhľadaním a odobratím tretiu osobu s tým, že náklady idú k ťarchu nájomcu.

IV. Ostatné dojednania

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP.
16.2. Pokiaľ bude druhá strana v omeškaní s úhradou dlhšie ako 35 dní, odovzdá spoločnosť ADRIA GOLD, s.r.o. riešenie svoje pohľadávky spoločnosti Law Assist s.r.o., IČO: 293 21 549, so sídlom Dvořákova 588/13, 602 00 Brno-mesto. Spoločnosť Law Assist s.r.o. potom najskôr zašle druhej strane předžalobní upomienku, za ktorú je druhá strana povinná zaplatiť spoločnosti Law Assist s.r.o. čiastku v minimálnej výške 2 500 Sk.
16.3. Spoločnosť ADRIA GOLD, s.r.o. je oprávnená vykonať zmeny alebo úpravy týchto VOP. Na túto zmenu upozorní druhú stranu v rámci webovej prezentácie www.adriagold.cz vždy v časovom predstihu. Spoločnosť ADRIA GOLD, s.r.o. je povinná vždy na webovej adrese www.adriagold.cz oznámiť dátum nadobudnutia účinnosti zmenených alebo upravených VOP. Ak druhá strana najneskôr do 10 dní pred dňom účinnosti zmeny alebo úpravy VOP písomne neoznámi spoločnosti ADRIA GOLD, s.r.o. svoj nesúhlas so znením zmenených alebo upravených VOP, považuje sa takáto zmena za druhou stranou odsúhlasenú a je voči nej účinná dňom účinnosti zmeny VOP.
16.4. Všetky spory vzniknuté zo záväzkových vzťahov, ktorých súčasťou sú tieto VOP, alebo v súvislosti s nimi, budú prejednané a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní s vylúčením právomoci všeobecných súdov. Všetci účastníci týchto právnych vzťahov alebo osoby za nich konajúce vyhlasujú, že sú oprávnení rozhodcovskú zmluvu podľa zákona č. 216/1994 Zb., V platnom znení, uzavrieť. Rozhodcom ad hoc bude Mgr. Lukáš Míša, advokát, ev. č. ČAK 13498, ako osoba s právnym vzdelaním a s predchádzajúcimi skúsenosťami s riešením majetkových sporov. Poplatok za rozhodcovské konanie bude vo výške súdneho poplatku, minimálne 7 000 Sk. K tejto cene bude pripočítané DPH.
V prípade späťvzatia žaloby v celom rozsahu doručeného pred rozhodnutím vo veci samej bude vrátená polovica zaplateného poplatku, inak sa poplatok v prípade späťvzatia nevracia. Riadenie bude vedené v slovenskom jazyku, písomne bez nariadenia ústneho pojednávania, rozhodca nález bude odôvodnený. Výzvy či oznámenia na vyzdvihnutie písomností budú vyvesovanie u rozhodcu, nie na úradnej tabuli súdu.
16.5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
16.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 9. 2013.
 

EET od 1.3.2017 - povinnosti poplatníka:
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku.
Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.